5D林子琦屢獲游泳賽事獎項

日期: 07/11/2023

屯門體育節2023暨屯門新市鎮成立五十周年游泳賽

-       女子B50米自由泳亞軍

-       女子B50米背泳亞軍

離島區分齡游泳比賽2023

-       女子青少年F&G200米背泳亞軍

-       女子青少年F100米背泳冠軍

-       女子青少年F100米自由泳季軍

屯門區分齡游泳比賽2023

-       女子青少年FG200米背泳-亞軍

西貢區分齡游泳比賽2023

-       女子青少年FG200米背泳-亞軍

-       女子青少年F100米背泳-亞軍

荃灣區分齡游泳比賽2023

-       女子青少年FG200米背泳-亞軍

Top